Lepiej późno niż wcaleczyli uchwała Sądu Najwyższego, demaskująca bandyckie państwo III RP, które pokazało swoje zbrodnicze pazury w czasie tak zwanej pandemii.26. Sąd Najwyższy zważył przy okazji, że pandemia COVID-19 stała się dla 
władz na całym świecie okazją do skokowego i drastycznego ograniczenia 
podstawowych praw i wolności obywatelskich, wprowadzanych chaotycznie, 
bezmyślnie i często bezprawnie pod pozorem ochrony zdrowia i życia. 

Władze godziły w wolność osobistą obywateli, wolność przemieszczania się, 
wolność gromadzenia się, wolność wykonywania działalności zawodowej, 
wolność prowadzenia działalności gospodarczej, prawo do edukacji, prawo 
do sądu, a także prawo do opieki zdrowotnej.
Tylko niektóre z tych 
ograniczeń udało się – przy braku jakiejkolwiek kontroli konstytucyjności 
prawa sprawowanej przez sąd konstytucyjny – podważyć w toku 
postępowania przed sądami karnymi  (...) 
Jest również rzeczą powszechnie znaną, 
że ochrona zdrowia stanowiła w polskim procesie legislacyjnym pretekst dla 
bezrefleksyjnego uchwalania i wprowadzania (zwłaszcza w trybie tzw. 
wrzutek sejmowych lub w przygotowanych przez władze wykonawczą 
pakietach przepisów) takich rozwiązań, które w normalnych czasach nie 
znalazłyby poparcia racjonalnie myślących i działających parlamentarzystów; 
o parlamentarzystach respektujących Konstytucję RP nie wspominając.
Tym 
samym w latach 2020-2021 doszło do bezprecedensowej kumulacji 
ingerencji ustawodawcy zwykłego oraz władzy wykonawczej w sferę 
podstawowych praw i wolności obywateli. Skala tej ingerencji jest tak 
znaczna, że można mówić – co jest istotne z punktu widzenia stosowania 
konstytucyjnej ochrony praw i wolności obywatelskich – o „przekroczeniu 
pewnej masy krytycznej” negatywnych zmian w sferze wszelkich praw 
jednostki, nie tylko w zakresie prawa jednostki do sądu, o które to prawo 
chodzi w niniejszej sprawie.
Nagromadzenie tych negatywnych zmian przy 
uwzględnieniu okoliczności ich wprowadzania oraz analizie towarzyszącego 
im uzasadnienia wpływa na optykę oceny zgodności wprowadzanych 
rozwiązań z krajowym porządkiem konstytucyjnym i rzutuje na ocenę 
zgodności z normami wyższego rzędu zmian wprowadzonych do 
postępowania sądowego, ponieważ nierzetelne procedury prowadzą 
pośrednio do unicestwienia innych praw i wolności.
Dodatkowo ze 
zwiększoną ostrożnością należy podchodzić do uzasadnienia 
wprowadzanych rozwiązań potrzebą „ochrony zdrowia". (całość: Uchwała Sądu Najwyższego III PZP 6/22 z dnia 26 kwietnia 2023r.). Link tutaj:  iii pzp 6-22.pdf (sn.pl)

Sąd Najwyższy w składzie:
Prezes SN Piotr Prusinowski (przewodniczący)
SSN Bohdan Bieniek
SSN Jolanta Frańczak
SSN Halina Kiryło (sprawozdawca)
SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca, uzasadnienie)
SSN Krzysztof Rączka
SSN Romualda Spyt
Protokolant Dominik Seroka


Mój komentarz: Sąd Najwyższy potwierdził opinie tak zwanych szurów i płaskoziemców, którzy od marca 2020r wskazywali na  bezmiar bezprawia i bandytyzmu związanego z tak zwaną pandemią.
Byłem jednym z nielicznych blogerów którzy już w marcu 2020 rozszyfrowali kłamstwo kowidowe i  konsekwentnie demaskowali bezprawie i zbrodnicze działania tak zwanego rządu warszawskiego.
Po 3 latach ocknęli się sędziowie Sądu Najwyższego, potwierdzając to o czym garstka oszołomów i szurów informowała od dawna.
Smutne jest nasze "zwycięstwo", gdyż nie zapobiegło ono ludobójstwu na narodzie polskim, który w większości dał się ogłupić  i wyszczepić toksyczną "szczepionką", czego tragiczne skutki obserwujemy codziennie i będziemy obserwować jeszcze nie wiadomo jak długo!!


Anthony Ivanowitz
02.07.2023r.
www.pospoliteruszenie.org