Drogowi rozbójnicy

 

 

   Ludzie podróżujący samochodem po Polsce,  co chwila są zaskakiwani pojawieniem się przy drodze kolejnego radaru, najczęściej ustawionego w  takim miejscu  które świadczy o tym, że intencją „ustawiaczy” radaru nie była poprawa bezpieczeństwa ruchu, tylko chęć wyłudzenia mandatu od kierowców!

  W wielu gminach w Polsce, wpływy z mandatów zebranych dzięki foto radarom ustawionym przy drogach, stanowią  lwią część  budżetów lokalnych.

   Problem polega na tym, że w świetle polskiego prawa tak zdobyte dochody  samorządów lokalnych    NIELEGALNE (!) i stanowią swego rodzaju działalność rozbójniczą uprawianą przez samorządy na kierowcach!

   Dlaczego władze centralne taką „bandyterkę drogową”  samorządów tolerują pozostaje dla mnie niezrozumiałe!

   Na czym polega drogowy bandytyzm władz lokalnych?  Otóż mogą sobie one ustawiać foto radary i to jest legalne, natomiast wysyłanie kierowcom - którzy przekroczyli dozwoloną prędkość - wezwań do ujawnienia kto kierował autem w momencie gdy radar uwiecznił fakt wykroczenia drogowego, straszenie właścicieli aut  grzywną i sądem, oraz próba wymuszenia na  nich  wpłacenie dobrowolnie mandatu – te działania są już  nielegalne i sprzeczne z polskim prawem!

  

Trybunał Konstytucyjny  w pełnym składzie, w dnia 12. marca. 2014r stwierdził:

 

“nie ma podstaw prawnych adresowanie do właściciela lub posiadacza pojazdu przez uprawniony organ alternatywnego żądania wskazania, komu został powierzony pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie albo przyjęcia mandatu karnego za popełnione wykroczenie drogowe

 

oraz w innym miejscu:

 

“Jeżeli organ nie ma wątpliwości, kto jest sprawcą wykroczenia drogowego, co jest warunkiem koniecznym ukarania go mandatem karnym w postępowaniu mandatowym, nie może jednocześnie podejmować czynności zmierzających w kierunku ujawnienia innego sprawcy tego wykroczenia” 

 

W świetle  powyższego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego,  wysyłane przez władze gmin do właścicieli aut  żądania ujawnienia osoby kierującej autem w chwili popełnienia wykroczenia drogowego, są bezprawne!!!

 

   Równie bezprawne są groźby kar za nie ujawnienie osoby kierującej autem w chwili popełnienia wykroczenia drogowego, oraz  groźba skierowania  aktu oskarżenia do sądu.

   Sąd Najwyższy wyrokiem  z dnia 12.12.2013r (Sygn. Akt III KK 431/13) uznał, że Straż Miejska (Gminna) nie posiada uprawnień oskarżyciela publicznego do występowania z wnioskiem o ukaranie za wykroczenia z art. 96 paragraf 3 Kodeksy Wykroczeń.

   Mówiąc inaczej, ani władze miejskie ani władze gminne  nie mają uprawnień do nakładania mandatów za wykroczenia  popełnione w ruchu drogowym. Co więcej nie mogą one nawet występować do sądów z wnioskami o ukaranie za wykroczenia w ruchu drogowym, gdyż takie uprawnienia przysługują tylko policji.

Ponawiam postawione na początku artykułu pytanie: dlaczego polskie władze centralne tolerują  bandytyzm drogowy  uprawiany przez lokalne samorządy?

Dlaczego nie reagują oni na bezczelne łamanie prawa  przez różnych lokalnych  kacyków, którzy z drogowej bandyterki uczynili sobie źródło utrzymania?

 

PS  Jeśli foto radar zarejestrował Twój samochód w chwili przekroczenia dozwolonej prędkości,  zaś  Straż Miejska (czy Gminna) przysłała Ci wezwanie do ujawnienia kto kierował autem w chwili popełnienia wykroczenia drogowego, odpisz im, że mogą cię  pocałować we wiadomą część ciała.

Wzór pisma poniżej.

 

 Jan Kowalski                                                                                                       Warszawa. 10. 08. 2014r.

 Warszawa.

  Ul. Smutna 8a                                                                                  

                                                                                      STRAŻ  GMINNA

                                                                                      GMINY  SŁUPSK

                                                                                     76-200 JEZIERZYCE

                                                                                      Ul. KOLEJOWA 5a

 

Dotyczy: wezwania  nr....(wpisz numer pisma do ciebie adresowanego)

 

   Wnioskuję o umorzenie aktualnie prowadzonego postępowania mandatowego ( wezwanie nr.....), gdyż w świetle obowiązującego prawa  Państwa wezwanie nie ma podstaw prawnych.

 Trybunał Konstytucyjny  w pełnym składzie, w dnia 12. marca. 2014r stwierdził:

 

“nie ma podstaw prawnych adresowanie do właściciela lub posiadacza pojazdu przez uprawniony organ alternatywnego żądania wskazania, komu został powierzony pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie albo przyjęcia mandatu karnego za popełnione wykroczenie drogowe

 

oraz w innym miejscu:

 

“Jeżeli organ nie ma wątpliwości, kto jest sprawcą wykroczenia drogowego, co jest warunkiem koniecznym ukarania go mandatem karnym w postępowaniu mandatowym, nie może jednocześnie podejmować czynności zmierzających w kierunku ujawnienia innego sprawcy tego wykroczenia” 

Jednocześnie przypominam, że, Art. 190 Konstytucji RP stanowi:

1.      Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

2.      Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania.

Kolejnym argumentem przemawiającym za umorzeniem  postępowania mandatowego jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12.12.2013r (Sygn. Akt III KK 431/13), który uznał, że Straż Miejska (Gminna) nie posiada uprawnień oskarżyciela publicznego do występowania z wnioskiem o ukaranie za wykroczenia z art. 96 paragraf 3 Kodeksy Wykroczeń.

Biorąc pod uwagę powyższe proszę o umorzenie postępowania mandatowego, gdyż jest ono w całości w kolizji z polskim prawem.

 

 

Z poważaniem:  Jan Kowalski

 

Anthony Ivanowitz

www.pospoliteruszenie.org

15. 08. 2014r

                                                                                   

 

 

 

Anthony Ivanowitz

www.pospoliteruszenie.org

15. sierpnia. 2014r.